Siz gönderin, biz yayınlayalım

 • DOLAR
  7,8680
  %0,03
 • EURO
  9,3221
  %0,24
 • ALTIN
  485,23
  %0,66
 • BIST
  1.210
  %0,42
2015 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

2015 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

 

2015 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

DEVLET HASTANESİ -YERKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

2015 YILI AKARYAKIT ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :           2014/164275

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi : SELÇUK MAHALLESI HASTANE CADDESI 1 66900 YERKÖY/YOZGAT
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3545166145 – 3545166147
 3. c) Elektronik Posta Adresi : yerkoydevlethastanesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 000 LİTRE

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Yerköy Devlet Hastanesi Hizmet araçları ve ambulans depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında peyder pey teslim edilecektir.
 2. c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar peyder pey Hastane Baştabipliğimizin araç depolarına akaryakıt istasyonundan akaryakıt teslimi yapılacaktır. Hastane Baştabipliğimize ait ambulans ve binek araçları cinsine göre akaryakıt istasyonundan akaryakıt pompalarında akaryakıt ikmali yapılacak yapılan akaryakıt cinsi, litresi,akaryakıt ikmali yapan personelin adı akaryakıt ikmalini alan şoförün adı yazılı bulunan akaryakıt teslim fişi düzenlenecek,ayrıca akaryakıt istasyonun yazar kasasından yazılan fişle beraber ödemeye esas olmak üzere muayene kabul komisyonuna ibraz edilecektir.Akaryakıtın Hastane Baştabipliğimize ait araçları arızalandırması araç servis raporunda belirtildiğinde yüklenici araç tamir ve servis bedelini ödeyecektir.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği Eğitim Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 12.2014 – 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İştirakçi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisinin Verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yerköy Devlet Hastanesi Satınalma Birimiadresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Yozgat Şubesi İBAN Numarası TR020001200978500079000027 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

Dr. Sayit USUL

Baştabip

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE