HABER GÖNDER

 • DOLAR
  8,0797
  %-0,32
 • EURO
  9,6858
  %-0,12
 • ALTIN
  451,12
  %-0,81
 • BIST
  1.409
  %2,24
AKARYAKIT ALIMI

AKARYAKIT ALIMI

AKARYAKIT ALIMI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) YOZGAT YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/184056

 

1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE FABRIKA CADDESI 10 66900 YERKÖY/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3545161662 – 3545162893
c) Elektronik Posta Adresi : yerkoy.teknik@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN(DİĞER) 6.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN(95 Oktan) 100 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ARAÇLARA AKARYAKIT PETROL İSTASYONU POMPALARINDAN TESLİM ALINACAK OLUP, İŞ MAKİNALARINA İSTENİLİRSE GALONLAR HALİNDE DE TESLİM ALINABİLECEKTİR
c) Teslim tarihi : 02.01.2014/31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAKIT İSTASYONDAN ARAÇ DEPOLARINA ALINACAK,İSTENİRSE İŞ MAKİNALARINA GALONLAR HALİNDE DE ALINABİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FABRİKA CAD. 66900 YERKÖY/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 19.12.2013 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
AKARYAKIT BAYİ OLDUĞUNA DAİR RUHSAT VE FAALİYET BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
A)-İSTEKLİ ” AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU “İSE; ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE,
B)-İSTEKLİ BİR ” AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ” İSE; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ ” AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU’ NUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
C)-İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ,
D)-İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN OLINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ,

TEKLİF SAHİBİNİNE UYGUN HERHANGİBİR BELGEYİ SUNMASI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İSTEKLİLERİN YAKIT İSTASYONLARININ KURUMUMUZA YAKINLIĞI VE ÖZEL OLARAK YAKIT ALINMASINA GİDİLİP GİDİLMEDİĞİNE BAKILARAK TEKLİF FİYATLARI ARASINDAKİ EKONOMİKLİK HESABI :
(SEFER SAYISI = EN ÇOK ALINAN YAKIT MİKTARI (MOTORİN 6.000 LİTRE) /DEPOYA ALINACAK EN AZ YAKIT MİKTARI (20 LİTRE)) 300 SEFER SAYISI x KURUMA OLAN UZAKLIK x 0,07 LİTRE/KM x TEKLİF YAKIT FİYATI
İŞ ZAMAN KAYBI : EN FAZLA 5 DAKİKA
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE