HABER GÖNDER

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/43519

 

1-İdarenin
a) Adı : YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Haşim Kılıç Mah. Belediye Cad. No:3 66900 YERKÖY/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3545162446 – 3545164314
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İş Kaleminden oluşan toplam 6000 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ve 170.000 Litre Motorin (EURO DİZEL) akaryakıt alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yerköy Belediyesi Araçlarının deposudur. İdare Gerek Görmesi Halinde Yükleniciye Makine İkmal Ve Onarım Müdürlüğü Sahasına Akaryakıt Tankı (Pompa Dahil) Kurdurabilir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme bitim tarihine kadar ihtiyaca binaen peyder pey teslim alınacaktır. İdare gerek görmesi halinde masrafı yükleniciye ait olmak üzere Yakıt tankı (pompa dahil) kurdurursa talep edeceği malın cinsini ve miktarını, teslim edilmesi istenilen tarih ve saati, sözleşmede yazılı olan faks numarasına veya mail adresine yazılı olarak yapacaktır. Faks numarasının bozuk veya elektrik kesintisi gibi nedenlerden İdare sorumlu değildir. Yüklenici malı, hiçbir bahane öne sürmeden talep edilen miktarda teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde gecikilen her 24 saat için 5.000,00TL. veya idare bilgisi dışında eksik getirilen her 2000 litre başına 500,00TL. cezai müeyyide uygulanabilecektir. Ceza tutarı hakedişinden kesilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2021 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yerköy Belediyesi -Belediye Meclis Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kurulusu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafınca  verilmiş olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım  Pazarlama Kuruluşu  olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş olan akaryakıt  ve dağıtım pazarlama kuruluşunun  Bayisi olduğuna dair  Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d)İsteklinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığından( Belediye sınırları dışındakiler için İl Özel İdaresi veya ilgili kurumdan) alınmış olan  İş Yeri Açma İzin Belgesi,
e) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması  Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan  Akaryakıt  taşıması yapacak taşıta K/C Belgeleri
iş süresince geçerliliği olacak bu belgelerin asılları veya noter onaylı ” Aslına uygundur” ibaresi bulunan suretleri  ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE