ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
29 Mayıs 2019 Çarşamba - 2398 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

________________________________________

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

YERKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARITaşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamına alınan Temel Eğitim(ilkokul/ortaokul) öğrencilerini taşıma merkezi okullara taşıma işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :  2019/252047

1-İdarenina) Adresi : YENI MAHALLE YOZGAT CADDESI HÜKÜMET KONAGI 66900 YERKÖY/YOZGAT

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3545166040 – 3545166217
 2. c) Elektronik Posta Adresi : yerkoy66@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 hat üzerinden 36 adet araç ile öğrenci taşıma hizmet alımı işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamına alınan 56 köy ve köy altı yerleşim birimlerinden tespit edilen 442 Temel Eğitim (İlkokul/Ortaokul) öğrencisinin 36 araç ile taşıma merkezi okul Yerköy Toki Şehit Ali Salmanlı ilkokulu, FSM İmam Hatip Ortaokulu, Reşat Akyön Ortaokulu, Sekili Şehit Osman Pekşen ve Saray Yibitaş Lafarge İÖ Kurumlarına günü birlik taşınması
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kat: 02 Yerköy/YOZGAT
 2. b) Tarihi ve saati : 06.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede, benzeri iş olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde öğrenci veya personel taşımacılığı ihale konusu iş veya benzeri iş kapsamında değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kat: 02 Yerköy/YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kat: 02 Yerköy/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.