HABER GÖNDER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 242 öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

SBÜ’nün Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Trabzon, Antalya, ve Kayseri illerindeki birimlere alınacak Doçent kadroları için başvurular bugün (25 Aralık) başlayacak olup yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

İŞTE DETAYLAR

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Doçent  kadrosu  daimi  statüde  olup  başvuracak  adayların  Başvuru  Formuna,  Özgeçmiş,  Doçentlik  Belgesi  (Noter  tasdikli)  ile  başvuru  formunda istenen  diğer  belgelere  bilimsel çalışmalarını  ve yayınlarını  kapsayan  4  (Dört) adet  CD  veya  taşınabilir  belleği (USB)  ekleyerek  hazırladıkları dosya  ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
– Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
– Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.
– Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
– İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.
NOT: – Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
– SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Anterior omuz çıkıklarında, tek anterior portal tekniği ve
klinik etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
2 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent 1 Pediatrik ARDS konusunda ve HPV aşısı üzerine
çalışmaları olmak.
3 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Solid organ nakil alıcılarında görülen enfeksiyonlar ve Mukormikozis görülen hastalarla ilgili çalışmaları olmak.
4 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tiroid kanserinde mikroRNA ile ilgili çalışması olmak.
5 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Midenin premalign
lezyonları ve Hepatit D ile ilgili çalışmaları olmak.
6 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Geriatrik hastalarda günübirlik anestezi konusunda çalışması olmak.
7 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Postoperatif nöropatik ağrı konusunda çalışması olmak.
8 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Meme kanseri ameliyatında lateral pektoral sinir monitorizasyonu konusunda çalışması olmak.
9 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik donör nefrektomi ve böbrek nakli ameliyatı sonrası dren kullanımları konusunda çalışması olmak.
10 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Boston Keratoprotezi konusunda çalışması olmak.
11 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Glokom hastalarında mannitolün koroid kalınlığına etkisi konusunda çalışması olmak.
12 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Yüksek irtifada vücut kompozisyonları ve karbontetraklorür toksisitesi konularında çalışmaları olmak.
13 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi patogenezi konusunda çalışması olmak.
14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Doçent 1 Renal transplant hastalarında idame immünsüpressif ilaçların anksiyete ve depresyon skorları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
15 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Doçent 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz ve hipertansiyon hastalarında ekokardiyografik ölçümlerin kardiyovasküler risklerle ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
16 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Deneysel laminektomi modellerinde ve lomber mikrodiskektomide epidural fibrozis üzerine çalışmaları olmak.
17 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Omurilik yaralanması olan hastalarda solunum rehabilitasyonu konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları(Hematoloji) Doçent 1 Hematoloji yandal uzmanı olmak. Mantle Hücreli Lenfomada otolog kök hücre nakli konusunda çalışması olmak.
19 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları(Tıbbi Onkoloji) Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Sinovyal sarkomlu hastalarda prognostik faktörler ve tedavisi konusunda çalışması olmak.
20 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Bilgisayarlı tomografi eşliğinde sakroiliak ekleme steroid enjeksiyonu konusunda çalışması olmak.
21 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Çeşitli organlarda MR- Spektroskopi ile çalışmaları olmak.
22 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi (Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi) Doçent 1 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Fallot Tetralojisi reoperasyonlarında pulmoner homogreft kullanımı konusunda çalışması olmak.
23 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Sosyal Pediatri Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Göçmen sağlığı ve çocukluk çağı obezitesi konusunda çalışmaları olmak.
24 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
Doçent 1 Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Büyüme hormonu tedavisinin tiroid bezi ve fonksiyonları üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Talasemili çocuklarda oksidatif durum ve renal fonksiyonlar konusunda çalışması olmak.
26 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Radyolojisi)
Doçent 1 Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olmak. Yenidoğanlarda umblikal kateter komplikasyonları konusunda çalışmaları olmak.
27 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Doçent 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Yenidoğanlarda D vitamini düzeyi ile akut alt solunum yolu enfeksiyonları ve respiratuvar distres sendromu ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.
28 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları) Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda tulareminin klinik ve radyolojik özellikleri konusunda çalışması olmak.
29 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum (Perinatoloji) Doçent 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Preterm gebelerde nedeni bilinmeyen villitis ile ilgili çalışması olmak.
30 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Doçent 1 Preterm bebeklerde solunum morbiditeleri ve plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
31 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Doçent 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Yenidoğanın geçici takipnesinde hastalığın seyri konusunda çalışması olmak.
32 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Santral sinir sistemi hasarlarında mikrobiota ve sonoelastografi konusunda çalışmaları olmak.
33 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Laparoskopik kolesistektomi sonrası karaciğer enzim değişiklikleri ve lobüler meme kanserinde sentinel lenf nodu tutulumu konularında çalışmaları olmak.
34 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Glokom değerlendirmesinde retinal kamera ve optik koherens tomografi anjiyografisi konusunda çalışması olmak.
35 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Mutasyon ilişkili maküla dejenerasyonu konusunda çalışması olmak.
36 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Üç boyutlu yazıcılarının oftalmolojide kişiye özel kullanımı konusunda çalışması olmak.
37 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Doçent 1 Hematoloji yandal uzmanı olmak. Kronik miyeloid lösemide apopitozis konusunda çalışmaları olmak.
38 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Meme kanserlerinin MRG karakteristikleri ve nadir görülen meme kanserlerinin radyolojik bulguları konularında çalışmaları olmak.
39 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Larinks kanseri cerrahisinin hayat kalitesi üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.
40 Ankara Keçiören SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Drensiz artroplasti ameliyatlarında kan transfüzyonu ve enfeksiyon oranı konusunda çalışması olmak.
41 Ankara Keçiören SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda pantoprazol düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.
42 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Amnion membranı ile oküler yüzey rekonstrüksonu konusunda çalışması olmak.
43 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Kırık iyileşmesi konusunda deneysel çalışmaları olmak.
44 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 İntihar girişimi olan ergenlerde uyku problemi konusunda çalışması olmak.
45 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Vaskülitlerin akciğer tutulumu ile ilgili çalışmaları olmak.
46 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 D vitamini eksikliği ile aşırı aktif mesane ilişkisi konusunda çalışması olmak.
47 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Akut koroner sendromda serum fibrinojen düzeyleri ve kontrast madde nefropatisi konusunda çalışması olmak.
48 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Total parenteral beslenme ve santral katater enfeksiyonları konusunda
çalışmaları olmak.
49 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Obez
hastalarda robotik ve laparoskopik adrenalektominin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
50 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gestasyonel diyabetin erken gebelikte taranması ve takibi konusunda çalışması
olmak.
51 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Açıklanamayan infertilitede endometrium dokusunda gen ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.
52 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Gebelikte iyot eksikliği konusunda çalışması olmak.
53 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Gebelikte C vitamini düzeylerinin stria oluşumu ve pelvik
ligamentlerin kollajen yapısı üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.
54 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Çocuklarda adenotonsillektomi ameliyatının bağışıklık sistemi üzerinde etkisi konusunda çalışması olmak.
55 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Karaciger yağlanmalarının patogenezi konusunda çalışmaları olmak.
56 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Laparoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.
57 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Türkiye’de preterm bebeklerde Respiratuvar Distres Sendromu yönetimi konusunda çalışması olmak.
58 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk
Gastroenterolojisi)
Doçent 1 Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Fındık ve kivi alerjisi konusunda çalışmaları olmak.
59 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kök hücre naklinde büsulfan dozunun ayarlanması konusunda çalışması olmak.
60 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Otizm spektrum bozukluğu ile pediatrik psikokutanöz hastalıklar ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi konularında çalışmaları olmak.
61 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Brusellozun çocuklardaki hematolojik bulguları konusunda çalışmaları olmak.
62 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Akciğer ve kalp nakli yapılan hastalarda görülen enfeksiyonlar konusunda çalışmaları olmak.
63 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Nörojenik mesane, ortez ve afazi rehabilitasyonu konularında çalışmaları olmak.
64 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 İntraoperatif elektromiyografi ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi konularında çalışmaları olmak.
65 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Acil hastalarında ciddi hipernatremi ve maskeli hipertansiyon konularında çalışmaları olmak.
66 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Dermatolojik hastalıklarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı artışının inflamasyon ve dislipidemi ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
67 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Elektrofizyoloji ve elektrofizyolojik manevralar konularında çalışmaları olmak.
68 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Enfektif endokardit riski olan hastalarda antibiyotik duyarlılığı konusunda çalışması olmak.
69 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Endovasküler nörolojik girişimler ve Parkinson hastalarında gen polimorfizmleri üzerine çalışmaları olmak.
70 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 İnme ve reversibl serebral vazokonstruksiyon sendromu konusunda çalışmaları olmak.
71 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Palpe edilemeyen meme lezyonlarının sonografik bulguları ve patoloji korelasyonu konusunda çalışması olmak.
72 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Covid 19 ve Meme görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.
73 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Kondromalazik patella ve patellofemoral eklem morfolojisi
konusunda çalışması olmak.
74 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Laparoskopik kolesistektomilerde ultrason yardımlı rejyonel anestezi uygulamaları ile ilgili çalışması olmak. Rejyonel anestezi uygulamalarında eğitici eğitimi
konusunda sertifikası olmak.
75 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Epilepsi hastalığında vagal sinir stimülatörü uygulamalarına ilişkin deneysel ve klinik çalışması olmak.
76 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde modifiye Limberg flap tekniğinin lateralizasyon mesafesinin önemi ile ilgili çalışması, barsak iskemi/reperfüzyon hasarının spektroskopi ile değerlendirildiği deneysel çalışması
olmak.
77 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Transoral endoskopik tiroidektomi ile ilgili çalışması olmak. Transoral endoskopik tiroidektomi, robotik cerrahi
ve mikrocerrahi eğitimi almış olmak.
78 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Minimal invazif göğüs deformiteleri cerrahisi ve Plevral efüzyonlar konularında çalışmaları olmak.
79 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Morbid obez hastalarda retina sinir lifi tabakası ve koroid kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. Göz bankası tıbbi müdürü
yeterlilik belgesine sahip olmak.
80 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doçent 1 Ötiroid Hashimoto tiroiditli adelosan hastalarda hormon
antioksidan durum ilişkisi konusunda çalışması olmak.
81 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Trombositten zengin fibrinin kulak burun boğaz hastalıklarında kullanımları ve perinatal biotin eksikliğinin işitme üzerine etkisiyle ilgili çalışmaları olmak.
82 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve
Alerjisi)
Doçent 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Primer immün yetmezlikler konusunda deneyimi olmak.
83 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Nefrolojisi)
Doçent 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk dönemi böbrek hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
84 Antalya SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Geriyatrik hastalarda hiponatreminin mortaliteye etkisi
üzerine çalışması olmak.
85 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obez ve normal kilolu bireylerde ve oruçlularda bakılan açlık obestatin düzeyleri üzerine çalışması olmak.
86 Antalya SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Doçent 1 Gastrenteroloji yan dal uzmanı olmak. HLA ‘nın Hepatit C
virüs klirensine etkisi ile ilgili çalışması olmak.
87 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Romatoloji) Doçent 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak.Skleroderma hastalarında egzersiz konusunda çalışması olmak. Romatolojik ve nonromatolojik farklı hastalık gruplarında
kapilleroskopi çalışmaları olmak.
88 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Karpal tünel sendromu tanısında elastografik değerlendirme konusunda çalışması olmak. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikası olmak.
89 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Gamma Knife ile tedavi edilmiş metastatik akciğer kanserlerinin histolojik alt tiplerinin prognoza etkisi ve intrakranial menengiomların genetiği ile ilgili çalışmaları
olmak.
90 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Böbrek taşı olan erişkin ve yaşlı hastalarda perkütan nefrolitotomi ve pediatrik hastalarda üst pol akses girişi ile
ilgili çalışmaları olmak.
91 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Doçent 1 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Patent Ductus Arteriosus’lu bebeklerde trombositlerle ilgili çalışmaları olmak.
92 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Meme ve akciğer kanseri konularında çalışmaları olmak.
93 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Nitratlar konusunda ve Koroner kalsiyum skoru hakkında
çalışmaları olmak. TAVİ ve EVAR/TEVAR konularında tecrübesi ve eğitim sertifikaları bulunmak.
94 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Koroner Bypass cerrahisinde; intramyokardiyal seyreden koroner arterlerin teknik tesbiti ve postoperatif verilen statinlerin postoperatif atriyal fibrilasyon üzerine etkisi
konularında çalışması olmak.
95 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem
semptomlarında transizyonel zon indeksi ve farklı semptom skorlarının etkisini inceleyen çalışmaları olmak.
96 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Tıkayıcı uyku apne sendromu ile ürolojik yakınmalar arasındaki ilişki üzerine çalışmaları olmak.
97 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi) Doçent 1 Çocuk Nörolojisi Yan dal uzmanı olmak. Lennox-Gastaut sendromu ve serebral palsi ile ilgili çalışmaları olmak.
98 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 AV tam blokta kardiyonöral ablasyon ile ilgili çalışmaları olmak. Hematolojik parametreler ve çeşitli kardiak
hastalıklar arasında ilişkiyi gösteren çalışmaları olmak.
99 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Abdominal ağrı yakınmalı hastalarda Helicobacter pylori pozitifliği ve risk analizi konusunda çalışması olmak.
100 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Dual Enerjili Bilgisayarlı Tomografi ve Düşük Dozlu Bilgisayarlı Tomografi konularında çalışmaları olmak. Avrupa Nöroradyoloji Derneği iskemik stroke kursu
belgesi olmak.
101 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Savaş yaralanmaları ve hemodinamisi konusunda çalışması olmak.
102 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 PET ‘in meme kanserinin evrelemesi ve sentinel lenf nodu
tutulumunun tespiti üzerine çalışması olmak.
103 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ekstremite ateşli silah yaralanmalarında travma skorlamaları ve turnike uygulamaları konularında
çalışmaları olmak.
104 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Halk Sağlığı alanında Doçent unvanına sahip olmak.Çevre sağlığı alanında çalışmaları olmak.
105 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Morbid obez hastalarda laparoskopik histerektomi ile ilgili çalışması ve Postmenapozal hastalarda uniloküler ve
multiloküler kistlerin yönetimi ile ilgili çalışması olmak.
106 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum
(Jinekolojik Onkoloji
Cerrahisi)
Doçent 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Granüloza hücreli over tümörü ve over lenfoması üzerine çalışmaları olmak.
107 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası erken ve geç dönem kardiyak, nöro-psikolojik etkileri ve demografik dağılımı ile ilgili çalışması olmak.
108 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Doçent 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. İzole biküspid aort kapaklı çocuklarda kardiyovasküler değişikliklerin, ekokardiyografi ve biyokimyasal belirteçler ile izlenmesi konusunda çalışması olmak.
109 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Koroner anjiyografi uygulanan hastalarda vitamin D düzeyleri ile kontrast maddenin indüklediği nefropati arasındaki ilişkinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak.
110 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Çocuk travmatik kalça çıkıklarının konusunda, dördüncü ve beşinci karpometakarpal kırıklı çıkıklar konusunda çalışmaları olmak.
111 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Antenatal hidronefroz tanılı hastaların izleminde serum ve idrar belirteçleri ile ilgili çalışması olmak.
112 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Doçent 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Antifosfolipid sendromunda trombosit membran glikoprotein polimorfizimleri ve tromboz arasındaki ilişkileri araştıran çalışmaları olmak.
113 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Ekokardiyografide atriyal septal anevrizma saptanan hastalarda, atriyal septal anevrizma gelişimi ile alfa-1 antitripsin polimorfizmi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
114 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Alkol ve madde kullanım bozukluklarının; kişilik bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, travma ve çocukluk çağı travmalar ile ilişkileri ve bu ilişkilere etki eden faktörler konularında çalışmaları olmak.
115 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Şizofrenide erişkinlik travması, cinsel işlev bozuklukları konularında çalışmaları olmak. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticisi olmak.
116 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Bipolar bozukluğu olan hastalarda anksiyete dürtüsellik ve bilişsel işlevler arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
117 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Yanık yaralarında epitelyal büyüme faktörünün yara iyileşmesine etkisi üzerine çalışması olmak.
118 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil Tıp Uzmanlarının acil serviste çekilen bilgisayarlı tomografilerinin değerlendirilmesinde doğruluk oranlarının incelendiği çok merkezli çalışması olmak.
119 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Erişkinlerde aşı sonrası takip ile yaşlı bireyde polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı konularında çalışmaları olmak.
120 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Fetal döneminde doğumsal kalp hastalıkları ve aritmilerin teşhis, takip ve tedavileri konularında çalışmaları olmak.
121 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Doçent 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda kemik iliği nakli sonrasında ortaya çıkan endokrin ve metabolik geç yan etkiler konusunda çalışması olmak.
122 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve
Alerjisi)
Doçent 1 Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuk immunolojisi alanında gen analizi ile ilgili çalışmaları olmak.
123 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Doçent 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda atomoksetinin kalp ritmi üzerindeki etkileri konularında
çalışmaları olmak.
124 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi) Doçent 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Vezikoüreteral reflülü çocuk hastalarda proteinüri, hipertansiyon, inflamasyon ve sistatin C’nin önemini ortaya koyan çalışmaları olmak.
125 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları)
Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar ve bakteriyel menenjitten şüphelenilen hastalarda enterovirüs
sıklığı ile ilgili çalışmaları olmak.
126 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Anksiyete bozukluğu olan gençlerde tükrük amilaz düzeyleri, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda işitsel potansiyellere bakır ve seroloplazminin etkisi konularında çalışmaları olmak.
127 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Geriatrik nörolojik rehabilitasyon, elektronöromiyografi, ortopedik rehabilitasyon alanlarında ve anterior-posterior dolaşımlı iskemik inmelerde fonksiyonel sonuçların karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.
128 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Solunum sistemi hastalığı olan yaşlı hastalarda komorbidite prevalansı ve komorbiditenin prognoz üzerine
etkisini araştıran çalışması olmak.
129 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.Akromegali ve egzersiz üzerine çalışmaları olmak.
130 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Akut iskemik inme tedavisinde ve nörolojik yoğun bakım konusunda çalışmaları olmak.
131 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Sentetik uyuşturucu ve çoklu madde kullanım bozukluğu
olan hastalarda volumetrik görüntüleme ve davranış bağımlılıkları ile ilgili ölçek ve klinik çalışmaları olmak.
132 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Maninin fenomenolojik alt tipleri ve madde kullanım bozuklukları ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
133 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Doçent 1 Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalıklarında Prostaglandin kullanımı ve konjenital kalp hastalıklarında duktal stent implantasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.
134 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Asendan aort dilatasyonu olan hastalarda kısa dönem kan basıncı değişkenliğinin incelenmesi ve elektriksel yaralanmalarda ventrikül repolarizasyon bulgularını içeren elektrokardiyografik değerlendirme üzerine çalışması
olmak.
135 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Aort diseksiyonu, pulmoner emboli ve koroner arter hastalığı risk skorları ile ilgili çalışmaları olmak.
136 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi alanında ve onkoloji, organ nakli, nöroloji, kardiyoloji alanlarında
multidisipliner psikiyatrik çalışmaları olmak.
137 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Adölesan idiopatik skolyozlu hastalarda Vitamin D ölçümü ve Sakral agenezisi olan hastalarda eşlik eden patolojilerin uzun dönemli sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi
konularında çalışmaları olmak.
138 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Sakrospinöz ligament fiksasyonunda minimal invaziv yöntem olan çıpa yöntemi ve Tamoksifenin antiinflamatuar etki mekanızması ile ilgili çalışmaları olmak.
139 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Birden fazla periferik vestibuler hastalıkta servikal- uyarılmış vestibuler miyojenik potansiyellerin intranazal uygulamalarının nazal fonksiyonlar üzerine etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
140 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Non-alkolik yağlı pankreas hastalığı ve non-tiroid hastalık
sendromu konularında çalışmaları olmak.
141 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Doçent 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Periton diyaliz hastalarında kardiyak fonksiyonlar ve kemik mineral metabolizması konusunda çalışması olmak.
142 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Dirençli hipertansiyonun hematolojik parametrelerle,
Vitamin D düzeyi ile ilişkisi hakkında çalışmaları olmak.
143 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Doçent 1 İskemik inmede deneysel ve nörogörüntüleme ile ilgili
çalışmaları olmak.
144 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Migren üzerine transkranial magnetik stimülasyon ile inme ve atrial fibrilayon üzerine çalışmaları olmak.
145 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Scheuermann kifozunun posterior cerrahisi sonrası proksimal bileşke kifozunun önlenmesine yönelik ameliyat tekniği ile ilgili çalışması olmak.
146 İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Doçent 1 Acil serviste tek kullanımlık mekanik ventilatör cihaz
kullanımının etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
147 İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği Doçent 1 Türkiye’de aile hekimliği ve performans uygulamaları,
seyahat ve göçmen sağlığı konularında çalışmaları olmak.
148 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Koroner arter bypass greft cerrahisine metabolik sendromun etkisi ile ilgili çalışması olmak.
149 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Pelvik taban hastalıkları (rektosel, internal mukozal
intusseption) ve kolon kanserinde endoskopik girişimler ile ilgili çalışmaları olmak.
150 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve
Alerjisi)
Doçent 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.Okulokutanöz hastalıklar ile ilişkili immün yetmezlikler konusunda ve Çölyak Hastalığı, Diyabet ve
Hipotiroidi genetiği üzerinde çalışmaları olmak.
151 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Çocuk ve yetişkin böbrek taşı hastalarında, vücut dışı şok dalga taş kırma (ESWL) tedavisinin işitme kaybı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
152 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları)
Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan ünitesinde hastane kaynaklı enfeksiyonlar ile ilgili çalışması olmak.
153 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 İntratorasik tüberküloz lenfadenit tanısında endobronşiyal ultrasonografi ve mikobakteri kültürü ile ilgili çalışması
olmak.
154 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Romatoloji) Doçent 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatoid artritte remisyon ilişkili biyobelirteçler ve remisyona etki eden faktörler ile ilgili çalışmaları olmak.
155 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde biyobelirteçlerin prognozla ilişkisi
üzerine çalışması olmak.
156 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Doçent 1 Romatoloji yan dal uzmanı olmak.Osteoartrit tedavisinde lateral wedge uygulaması ile ilişkili çalışması olmak.
157 İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Rüptüre sinus valsalva anevrizmalarının cerrahi tedavisi ve
torako – femoral bypass cerrahisi ile ilgili çalışmaları olmak.
158 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Atrial fibrilasyona bağlı gelişen kardiyomiyopatide cerrahi atrial fibrilasyon ablasyonu ile ilgili çalışması olmak.
159 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Çocuk mediastinitlerinde vakum destekli kapama ile ilgili çalışması olmak, ECMO konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
160 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Koroner baypas hastalarında total perikardiyal kapatma ile ilgili çalışması olmak.
161 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Atriyal fibrilasyonda septostomi sırasında pediatrik transözafagial ekokardiyografi probunun yetişkin probe ile karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
162 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Sellar-parasellar-kavernöz sinüs bölge tümörlerine translateral orbital duvar yaklaşımı cerrahisi konusunda
çalışmaları olmak.
163 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Petroz apeks kolesteatomlarının tedavisinde endoskopik yaklaşım ve boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde elastografik görüntülemenin yeri üzerine çalışmaları
olmak.
164 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Bazal hücreli karsinomların subtipleri ile histopatolojik parametrelerin karşılaştırıldığı ve Psöriasis ve ekzema ayırıcı tanısı ile ilgili çalışmaları olmak.
165 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Kardiyak arrestte spontan dolaşımın geri dönmesini öngörmede infrared spektroskopi kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
166 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları) Doçent 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Çocuklardaki Staphylococcus aureus suşlarının virulans faktörleri ve çocuk yoğun bakımda kolistin kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
167 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Aşırı aktif mesanede intravajinal elektrik stimülasyonu konusunda ve omurilik yaralanmalı hastalarda nötrofil fonksiyonları konusunda çalışmaları olmak.
168 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hepatosteatoz gelişim mekanizmaları ve diyabetin endotel üzerine etkilerini araştıran çalışması olmak.
169 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Doksorubisin kardiyotoksisitesine eşlik eden iskemi/reperfüzyon hasarında ACE reseptör blokeri ile inhibitörlerinin koruyucu etkileri konusunda çalışması olmak.
170 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Tek port torakoskopik kist hidatik, akciğer kanseri, bronşektazi ve kaburga rezeksiyonu konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
171 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Rüptüre abdominal aort cerrahisi ve intraaortik balon kullanım teknikleri konusunda çalışması olmak.
172 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Pediatrik Travma konusunda çalışması olmak. Biyomekanik işlemler ile implant tasarımı patentine sahip olmak.
173 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Akıllı telefonların vital parametreleri ölçmedeki duyarlılık ve güvenilirliği ile ilgili çalışması olmak.
174 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Uyku apne sendromunda CPAP tedavisinin mikroalbuminüri’ye etkisi konusu ile küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler ve evrelemede kemik iliği
biyopsisinin yeri konusunda çalışmaları olmak.
175 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan
Varank SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyak elektrofizyoloji eğitim sertifika sahibi olmak. Elektrokardiyografi ile iskemi derecesinin belirlenmesi
konusunda çalışması olmak.
176 İstanbul Sancaktepe
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Koroner arter anomalileri ve koroner anomalilere girişim ve Asist device konusunda çalışmaları olmak.
177 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Türkiye ve Avrupa Nöroloji yeterlilik belgelerine sahip olmak. Elektrofizyoloji, Epilepsi ve çocuk nörolojisi alanında çalışmaları olmak.
178 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Sinir nörotoksisitesiyle ilgili deneysel çalışması olmak.
179 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Otoskleroz ile ilgili genetik çalışması olmak.
180 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Baş boyun kanseri, laringoloji ve subglottik stenoz hakkında ve nazal mukoza florası üzerine çeşitli moleküllerin etkileri ve nazal kavite mikroanatomisi
konularında çalışmaları olmak.
181 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Eklem kıkırdağı ve tendon iyileşmesi ile ilgili histolojik ve biyomekanik deneysel çalışmaları olmak.
182 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Dermatolojide yaşam kalitesi, deri kanserleri ve ileri görüntüleme yöntemleri ilgili çalışmaları olmak.
183 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 HIV infekte hastalarda hepatit B aşısı etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
184 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Romatolojik hastalıklar, Ortopedik Rehabilitasyon,
Nörolojik Rehabilitasyon, Kronik Ağrı Sendromları ve Osteoartrit konularında çalışması olmak.
185 İstanbul SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Başağrısı, kronik migren ve demans ile ilgili çalışmaları olmak.
186 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Trigeminal nevralji alanında ve genel anestezisi yüksek riskli olan Lomber patolojisi bulunan hastalarda spinal anestezi altnda yapılan cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.
187 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han
SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Malign melanom, malign mavi nevus ve baş boyun bölgesi karsinomlarında moleküler çalışmaları olmak.
188 İstanbul Sultan II.
Abdülhamid Han SUAM
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Telerehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon ve COVID-19
sonrası pulmoner rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.
189 İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Adrenal gland hastalıkları üzerine çalışmaları olmak.
190 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Mide ve kolon kanseri belirteçleri ile ilgili çalışmaları ve insizyonel herni ile ilgili deneysel çalışması olmak.
191 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Nöron spesifik enolaz ve sitokin ölçümleri ile açık kalp ameliyatlarında kardiyopulmoner bypass nedeniyle oluşan serebral hasarın önlenmesinde kortikosteroidlerin etkisinin
gösterilmesi ile ilgili çalışması olmak.
192 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Mesane tümörlerinde gen ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.
193 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 HIV/AIDS hastalarında antiretroviral tedavi uyumu ve kronik hepatit B hastalarında fibrozis ile serum soluble urokinase plasminogen activator receptor ilişkisi
konularında çalışmaları olmak.
194 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji) Doçent 1 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. FMF ve amilodozlu hastalarda QT dispersiyonu ve mortalite konusunda
çalışmaları olmak.
195 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Geriatri) Doçent 1 Kronik ağrı, uygunsuz ilaç kullanımı, bioimpedans verileri ve fonksiyonellik ilişkisi, yaşlı erkeklerde vücut kitle indeksi ve fonksiyonellik ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
196 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Antiglokomatöz ilaçların oküler yüzeye olan etkileri ve keratokonus hastalığının tanı ve tedavisi üzerine
çalışmaları olmak.
197 İstanbul Ümraniye
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Doçent 1 Nonenfeksiyöz ve enfeksiyöz üveitlerle ilgili çalışmaları
olmak.
198 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 İkinci Trimesterde amniyon sıvısı CRP ve Leptin değerlerinin erken doğumu öngörmedeki rolü ile ilgili çalışması olmak.
199 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak. Tip 1 diyabette kalp-damar sağlığı açısından risk faktörleri, hepatopatiler, göz yüzeyi değişiklikleri, çölyak hastalığı
birlikteliği ile ilgili çalışmaları olmak.
200 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak. Tip 1 diyabette kalp-damar sağlığı açısından risk faktörleri, hepatopatiler ve tiroid bezinin gelişimsel bozuklukları
konusunda çalışmaları olmak.
201 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinomalı hastalarda aflatoksin düzeylerinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.
202 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalarında moleküler ve genetik
çalışmaları olmak.
203 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Uyku tıbbi sertifikası olmak. Elektronörofizyoloji, Epilepsi ve periferik sinir sistemi hastalıklarıyla ilgili çalışmaları
olmak.
204 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 KOAH hastalarının maliyeti konusunda ve farklı akciğer hastalıklarında EBUS’un tanı değeri konusunda çalışmaları olmak.
205 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesine sahip olmak. Alkali özofagus yanıkları tedavisinde aprotinin’in etkinliği, Koroziv özofagus yanıklarında rijid özofagoskopinin yeri konuları üzerinde çalışmaları olmak.
206 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Defonksiyone kolonda kolinerjik ve nitrerjik sistemdeki değişiklikler, üretral hidrodistansiyonun tanısal değeri ve üreteropelvik bileşke darlığının cerrahi tedavisi konuları üzerinde çalışmaları olmak.
207 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Preeklempside ekokardiyografi bulguları konusunda çalışması olmak.
208 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi)
Doçent 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Kronik artropatisi olan hemofili ve Juvenil idiopatik artrit hastalarının yaşam kalitelerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
209 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Karaciğer, böbrek, pankreas ve ince barsak nakli konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
210 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Gürültüye bağlı işitme kaybında elektrokokleografi ve vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller ile ilgili çalışması olmak.
211 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Hepatopankreatobiliyer ve Gastrointestinal Sistem patolojisi, Meme patolojisi, Sitopatoloji ve Çene Osteosarkomları konularında çalışmaları olmak.
212 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Kasa invaze olmayan mesane kanserlerininin transüretral rezeksiyon teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak.
213 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Kronik B hepatitinde precore ve bazal cor mutasyonunun klinik önemi, kronik hepatit B’nin medikal tedavilerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
214 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 İnmeli hastalarda D vitamini düzeyinin kognitif yetersizlik ve fonksiyonel durum üzerine etkisi hakkında ve omurilik yaralanmalarında akut abdominal patolojilerle ilgili
çalışmaları olmak.
215 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Diferansiye tiroid kanseri konusunda çalışması olmak.
216 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Hematoloji) Doçent 1 Hematoloji yan dal uzmanı olmak Kemik İliği Nakil eğitimi sertifikası sahibi olmak. Kemik iliği naklinde kök hücre kontaminasyonu konusunda ve Graft-versus Host Hastalığı profilaksisinde posttransplant siklofosfamid kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.
217 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Akut kalça fraktürü olan hastalarda postoperatif deliryum
ve ilişkili prediktif faktörlerin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
218 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Endobronşiyal ultrasonun öğrenim eğrisi ve opere edilen akciğer kanserinde çıkarılan mediastinal lenf bezlerinin
sağkalıma etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.
219 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Pulmoner konsültasyon gereken yetişkin ve geriatrik hastalar arasında değerlendirmedeki farklılıklar konusunda çalışması olmak.
220 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Cisplatin bazlı kemoterapi alan ileri evre akciğer kanserli olgularda gen ekspresyon düzeyi ile tedaviye cevap ve
prognoz arasında ilişkiyi araştıran çalışması olmak.
221 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 KOAH ve astımlı hastalarda pulmoner rehabilitasyon etkinliğini gösteren çalışmaları olmak.
222 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Trizomi 21’li fetusların amnion sıvılarında angiogenin ve leptin seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.
223 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Hipoplastik sol kalp sendromunda hibrit girişimler konusunda ve anormal aortik orijinli koroner arterler
konusunda çalışmaları olmak.
224 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ayak bileği sindesmozunun sagittal plan değerlendirmesi ve pubik ramus kırıkları konusunda çalışmaları olmak.
225 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Obezitenin holter bulgularına etkisi üzerine çalışması olmak.
226 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Doçent 1 Tıbbi Onkolojisi yan dal uzmanı olmak. Meme ve prostat
kanser hücre hatlarında kemoterapinin sitotoksisite ve apopitozis üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
227 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Biyoeriyebilir koroner stentlerin kronik total oklüzyonlarda kullanımı ile ilgili çalışması olmak.
228 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Epilepsi, epilepsi immünolojisi, Parkinson Hastalarında yutma fizyolojisi, elektroensefalografi, iskemik inme konularında çalışmaları olmak.
229 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anestezi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda Candida kolonizasyonu ve Candida skorunun belirlenmesi
konusunda çalışması olmak.
230 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Venöz yetmezlikte mikrovasküler fonksiyonların değerlendirmesiyle ilgili çalışması olmak.
231 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Korneal topografi, kontakt lens ve keratokonus konularında çalışmaları olmak.
232 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarının Clavien derecelendirmesine göre sıınıflandırması konusunda
çalışması olmak.
233 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Kardiyolojisi)
Doçent 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Doksorubisin
kardiyotoksisitesine karşı metforminin kardiyoprotektif etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
234 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Böbrek yetmezliği hastalarında ve böbrek nakil hastalarında mikronutrientler ve nütrisyonel değerlendirme
konusunda çalışması olmak.
235 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları)
Doçent 1 Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Hipofiz bozukluğu olan hastalarda endokrin dinamik testlerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışması
olmak.
236 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Karaciğer transplantasyonu konusunda çalışması olmak.
237 Konya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Vücut yuvarlaklık indeksinin spinal anestezi seviyesine etkisi konusunda çalışması olmak ve akupunkur sertifikası
olmak.
238 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi)
Doçent 1 Çocuk İmmunolojisi ve Alerjisi Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kortikosteroidlerin hipokampusta nöron kaybına ve beyin ağırlığına etkisi ile ilgili deneysel
çalışması olmak.
239 Konya SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Yüksek yoğunluklu lazer tedavisi ile ilgili çalışmaları ve Kardiyopulmoner rehabilitasyon eğitimi olmak.
240 Konya SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, ortalama SUV ve
metabolik tümör volümü ile ilgili çalışması olmak.
241 Trabzon Ahi Evren
Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Koroner bypass cerrahisinde myokardial infarktüs hakkında çalışması olmak.
242 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Endokrinolojisi)
Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak. Dikkat eksikliği ve hiperreaktivite bozukluğu olan çocuklarda
endokrin fonksiyonlar, aminoasit ve vitamin düzeyleri konusunda çalışması olmak.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE