YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
19 Aralık 2019 Perşembe - 1658 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

 

İLÇEMİZ MUHTELİF MAHALLELERİN BOZULAN PARKE YOLLARIN TAMİRLERİ VE STABİLİZE KAPLAMALI CADDE VE SOKAKLARDA KULLANILMAK ÜZERE 10000 M2 KİLİTLİ PARKE TAŞI, 2500 M BORDÜR 2500 M YAĞMUR OLUK TAŞI MAL ALIMI İŞİ

YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz muhtelif mahallelerin bozulan parke yolların tamirleri ve stabilize kaplamalı cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 10000 m2 Kilitli Parke Taşı, 2500 m Bordür 2500 m Yağmur Oluk Taşı mal alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/634949

 

1-İdarenin
a) Adı : YERKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Haşim Kılıç Mah. Belediye Cad. No:3 66900 YERKÖY/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3545162446 – 3545164314
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İlçemiz muhtelif mahallelerin bozulan parke yolların tamirleri ve stabilize kaplamalı cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 10000 m2 Kilitli Parke Taşı, 2500 m Bordür 2500 m Yağmur Oluk Taşı mal alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 m2 Kilitli Parke Taşı, 2.500 m Bordür 2.500 m Yağmur Oluk Taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yerköy Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü Depo Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden sonra 30 gün içerisinde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2019 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yerköy Belediyesi Belediye Meclis Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/634949 İhale Kayıt Numaralı İhalenize ait ihale ilanı 03.12.2019 – 09:26 Tarih – Saat itibariyle Kamu İhale Kurumu tarafından alınmıştır.

 1. İlanınızın Kamu İhale Kurumu tarafından kabul işlemi yapılacaktır, İlan durum izleme ekranından takip ediniz.
 2. Ödeme Pusulası ile birlikte Bankaya * giderek ilan hizmet bedelini ödeyiniz.
 3. İlan hizmet bedelini ödedikten sonra bankadan alacağınız ödeme dekontu yardımı ile Sevk ve İşlem Formu’nu Kamu İhale Kurumuna elektronik ortamda gönderiniz.**

Kamu İhale Kurumu Başkent Vergi Dairesi Vergi No:494 029 3809

* Ödemelerinizi aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz.
– Ziraat Bankası – Kurumsal Tahsilat Hesabı
– Halk Bankası – Kurumsal Tahsilat Hesabı
– Vakıflar Bankası – Kurumsal Tahsilat Hesabı
** Tüm idarelerin yayımlatacakları ilanları için Kamu İhale Kurumuna herhangi bir evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.