HABER GÖNDER

 • DOLAR
  8,1550
  %0,28
 • EURO
  9,7089
  %-0,08
 • ALTIN
  457,33
  %-0,38
 • BIST
  1.393
  %-1,65
Yerköy’de 2015 Yılı SODES Proje Teklif Çağrısı anlatıldı

Yerköy’de 2015 Yılı SODES Proje Teklif Çağrısı anlatıldı

Yerköy ilçemizde, 2015 yılı SODES programı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.24032015sodes80.Yıl Orta Okulu toplantı salonunda düzenlenen programa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Pakel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, daire amirleri ve çok sayıda okul müdürü katıldı.
SODES İl Planlama Uzmanı Suat Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada 2015 yılı sodes proje teklif çağrısı başladığını söyledi.
Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen ve program otoritesinin Yozgat Valiliği olduğunu söyleyen Bulut, “SODES Programı, 2015 Yılı Sodes Proje Teklif Çağrısı 13.03.2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. 2015 yılı kapsamında hazırlanacak SODES projeleri için başvuru ve değerlendirme süreçlerine yönelik tarihler belirlenmiştir. Bu kapsamda Valiliğimiz 2015 yılı için proje başvurularını SODES Bilgi Sistemi (SODESBİS) aracılığıyla ve yazılı olarak Valiliğimizce 15 Nisan 2015 tarihine kadar kabul edecektir. Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ilçe düzeyinde yapılacak olup; bilgilendirme ve eğitim takvimi ayrıca ilgililere duyurulacaktır” dedi.
Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik Sosyal Destek Programının (SODES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olduğunu ifade eden Bulut, Yozgat’ın en önemli sorunlarından biri göç ve istihdam sorunu olduğunu söyledi.
Bulut, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Sosyal ve kültürel altyapı iyileştirilmeye ihtiyaç duymakta ve bir ölçüde göçün tetiklenmesinde etkendir. İlde imalat sanayinin yeterince gelişmemiş olması, tarım ve hayvancılığa dayalı bir sanayi ve ekonominin varlığını doğurmaktadır. Eğitim konusu da Yozgat için bir hayli önemlidir. İlköğretim ve orta öğretimde okullaşma oranında, gelişme eğrisi göstermekle birlikte, Yozgat ili Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Yozgat OECD sınıflandırma sistemine göre, baskın kırsal statüsüne girmektedir. Bu nedenle şehirde, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır. Ulaşım imkânlarının genişlemesiyle birlikte, tarım ve hayvancılık ve buna dayalı tarımsal sanayinin geliştirilmesi, sahip olunan potansiyellerin hayata geçirilmesinde öncelikli olarak jeotermal kaynakların tarım ve turizmde değerlendirilmesi, yer altı kaynaklar ile Milli Parktan yeterince yararlanılması önemlidir. Yozgat, 14.074,09 km2’lik alanı ile Türkiye’de iller arasında 14. sıradadır. 2012 yılında 453.211 kişilik nüfusu ile Türkiye’de 44. Sıradadır. Kentsel nüfus oranı %58,71’dir. Genel olarak, 2000’li yıllardan beri göç vermekle birlikte, ülke genelinde en çok göç veren ilk yirmi il arasındadır. Ayrıca, Yozgat il/ilçe merkezleri son 5 yılda göç alırken (artış oranı %0,2), kırsal nüfus olarak tanımlanabilecek köy/belde merkezlerinde azalma mevcuttur (azalma oranı %17,4). TÜİK verilerine göre,  Yozgat nüfusunun 2023 yılında 305.907’ye düşmesi beklenmektedir. Yakınlığı bir etmen olmakla birlikte, en fazla göç Ankara’ya verilmektedir. Yozgat’ta şehirleşme oranı ve kaba doğum hızı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. TR72 Bölgesi bazında ortanca yaş incelendiğinde, özellikle Yozgat ilinde 2023 yılında ortanca yaşın kadınlarda 43, erkeklerde 40 olması beklenmektedir. Bunun en büyük etkenlerinden biri, Yozgat ilinin göç veren bir il olması ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklentisidir. Bu sebeple önlem alınmadığı takdirde Yozgat ilinin nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. Yozgat ilinde ilçelerin nüfus yoğunluğu dağılımının TR72 Bölgesine (Kayseri, Sivas, Yozgat) göre daha dengeli olduğu belirtilmelidir. Bölgeler arası  sosyal sermayenin taşınmasında göç de önemli unsurlardan biridir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre (2011), Sosyal Sermaye Endeksi sıralamasında iller arasında Yozgat, 67. sıradadır. Yozgat, işsizlik oranı en yüksek 21. ildir. 2010 yılı itibariyle, Yozgat’ta istihdam oranı 40,9, işsizlik oranı %12,7 ve işgücüne katılma oranı %46,9 olarak gerçekleşmiş olup, her üç oranda da TR72 Bölgesi’nden daha iyi performans sergilerken, Türkiye’nin gerisinde kalmaktadır. İlde işsizlik olgusu nedeniyle nitelikli ve çalışma çağındaki işgücü görece sanayileşmiş illere göç etmektedir. Kırsal alanlarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) sınıflandırma sistemine göre, Yozgat, baskın kırsal alanlar, daha ileri bir ayrımla tamamen kırsal kategorisine girmektedir. Yozgat, sosyal açıdan hem bölgede hem de ülke genelinde zayıf bir konumdadır. Özellikle Yozgat’ta sosyal ve kültürel altyapıyla birlikte, düzenlenen sosyo-kültürel faaliyetler geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, iller arasında sinema salon sayısı açısından Yozgat oldukça gerilerdedir. Öte yandan, Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması’na göre Yozgat sosyal performansına göre 60. sırada yer almaktadır. Sosyal performans kapsamında kültür/sanat kategorisi detayında inceleme yapıldığında, Yozgat’ın72. sırada yer aldığı görülmektedir.
Görev yapan memurların (doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen vb.) Yozgat’ta ikamet etmeyi tercih etmedikleri, il merkezinde mevcut olan sosyal tesisler, öğretmen evi, hekim evi gibi konaklama alanlarını kullanarak asıl ikamet ettikleri Ankara ve Kayseri gibi büyük illere hafta sonu ve diğer nöbet dışı zamanlarda gittikleri gözlenmektedir. Bir ölçüde göçün tetikleyicisi konumunda olan Yozgat ilinde yeni istihdam olanaklarının oluşturulması, mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi,sosyal ve kültürel altyapının iyileştirilerek, sosyal hayatın canlandırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin uygulamaya konulması gerekmektedir.
Eğitim alanında son dönemlerde Çandır ilçesi  hariç Yozgat ili ilçelerinde okuryazarlık oranı daha yüksek değerler almaya başlamıştır. Çandır ilçesinde okuryazarlık programları açılması ve halkın bilinçlendirilmesi önemlidir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranında Yozgat ili Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak, son 5 yıl içinde ilköğretim okullaşma oranında, gelişme eğrisi göstermekle birlikte, Yozgat ili düşük değerlerde seyretmekte ve bu anlamda Türkiye ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. Ortaöğretimde okullaşma oranlarında da durum aynıdır.Öte yandan, Türkiye’de eğitimde başarıdaki ana ölçüt kriterlerinden Yükseköğretime Geçiş Sınavı(ÖSS) 2010 yılı sonuçlarına göre, Yozgat, başarı sıralamasında oldukça gerilerdedir.
Yozgat’ta üniversite görece yeni bir kurum olduğu için, özellikle beyin göçü sebebi ile üniversite mezun sayısında bir hayli geride olan şehirde zaman içinde üniversite mezunu sayısında yükseliş beklenmektedir. Bölgede üniversite mezunu oranının düşük olmasının sebeplerinden biri de, üniversite mezunlarını cezbeden bir ekonomik yapıya sahip olmamasıdır. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerin maaş skalalarının ilde yakalanamaması, sektörel çeşitlenmenin, istihdam olanaklarının ve yaşam kalitesinin düşük olması nitelikli işgücünün şehirden göçmesine sebep olmaktadır. Yaklaşık 12.000 öğrencisi bulunan Bozok Üniversitesi kentin ticaret hayatına kısmen canlılık getirmiştir. Ancak şehir esnafı merkezden ayrı olan kampüs nedeniyle öğrencilerin şehir merkezine çok az indiğinden yakınmaktadırlar ve inmelerini sağlamak için şehir merkezinin daha cazip hale getirilmesi için gerekli altyapının ve sosyal alanların geliştirilmesi gerekmektedir. Yozgat ili özellikle okul başına düşen öğrenci azlığı ile dikkat çekerken, ilde mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve öğrencilerin bu anlamda yönlendirilmesi önemlidir. Bu sebeple, Yozgat ilinde ailelerin özellikle eğitim konusunda bilinçlendirilmesi, Bozok Üniversitesi’nin fiziki ve sosyal altyapısının iyileştirilmesi, öğretim üyesi profilinin yükseltilerek, tercih edilebilirliğinin artırılması, yükseköğretim öğrencileri için şehirde sosyal ve kültürel altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.
İlin içinde bulunduğu TR72 Bölgesi girişimcilik alanında incelendiğinde 2012 yılı on bin kişi başına ekonomik faaliyete göre kurulan ve kapanan şirket, kooperatif ve ticaret ünvanlı işyerleri sayılarında, 2012 yılı içinTR72 Bölgesi’nde on bin kişi başına yaklaşık 3 işyeri artışı gerçekleşmiştir. Artış olmasına rağmen,bölge yine de Türkiye ortalaması olan on binkişi başına 5 işyeri artışının çok altında kalmıştır.İller bazında bölge incelendiğinde Yozgat ilinde, on bin kişide 1 iş yeri azalmıştır. 2012 yılı girişimcilik değerleri bu bakımdan iller bazında oldukça düşüktür. Yozgat ilinde girişimciliği artırıcı yönde faaliyetlere ağırlık verilmelidir” şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE