HABER GÖNDER

YOZGAT MERKEZ VE YERKÖY İLÇELERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 4 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

YOZGAT MERKEZ VE YERKÖY İLÇELERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 4 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

İHALE İLANI
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
YOZGAT MERKEZ VE YERKÖY İLÇELERİNDE BULUNAN TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 4 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
Yozgat Merkez ve Yerköy İlçelerinde bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 4 adet Okulun doğalgaz dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ihale Kayıt Numarası: 2014/67799
1- İdarenin
a) Adresi: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi 66100 MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3542122727 – 3542122706
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatmem@meb gov tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https //ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Doğalgaz Dönüşümü 1 Adet Doğalgaz Dönüşümü ve Onarım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer : Yozgat Merkez Gazı Mustafa Kemal İmam-Hatip Ortaokulu, Yerköy
İlçesi 80. yıl Yerköy Ortaokulu, Yerköy İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Yerköy İlçesi Şehit İbrahim Yıldız İlkokulu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi     Yer tesliminden itibaren 45 (Kırk beş) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yozgat Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Matı 2 Nolü
Hükümet Konağı Başöğretmen Toplantı Salonu Kat 2 YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 18 07 2014 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.   Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.   Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.l.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1, İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu işin 1, 2 ve 3 kısımlarında i Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen Cll ve CIV grubu işlere ilişkin olarak alınan iş Deneyim Belgelen, 4 Kısımda, Bll, Cll ve CIV Grubu işlere ilişkin olarak alınan iş Deneyim Belgelen. İhale Konusu iş ve Benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir
4.4.2.   Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri
İhale konusu işin 1. 2 ve 3 kısımlarında; Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları, 4 Kısımda ise Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümü, İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları ihale konuşu ış ve benzer ış kapsamında değerlendirilecektir
5. Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı İhale Birimi Kat 1 YOZGAT adresinden satın alınabilir, ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür, Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 175 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 200 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Yozgat Şubesi nezdinde bulunan Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin TR 130001500158007302155731 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularım yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokumanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı İhale Birimi Kat 1 YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE