HABER GÖNDER

 • DOLAR
  9,5375
  %0,02
 • EURO
  11,1058
  %0,35
 • ALTIN
  550,40
  %0,14
 • BIST
  1.509
  %1,09
D.S.İ -12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- 123.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

D.S.İ -12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- 123.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   

İHALE İLANI
D.S.İ -12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- 123.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SULAMA İKMALI IRMAK ISLAHINA İLİŞKİN KAYA OCAĞI VE TAŞ NAKLİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Yerköy Grubu Aşağısekili Sulaması İkmalı (Deliceırmak Islahına İlişkin Kaya Ocağı ve Taş Nakli Yapılması) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2013/67692
1-İdarenin
a) Adresi : Erdoğan Akdağ Mahallesi Viyana Cad. No:8 – Merkez / YOZGAT Merkez/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542125533 – 3542121200
c) Elektronik Posta Adresi : dsi12@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yozgat-Yerköy Aşağı Sekili Beldesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi     : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 123. Şube Müdürlüğü Erdoğan Akdağ Mahallesi Viyana Caddesi No:8 – YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 12.06.2013 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
-Patlayıcı Madde Kullanma Yetki Belgesi
-Hammadde Üretim İzin Belgesi
-Ayrıca Taş ocağında üretime başlamadan önce; Yüklenici firma tarafından “Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri” çerçevesinde alınması gereken her türlü izin ve ruhsatlar alınacak olup, bunlarla ilgili harç ve diğer masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
S.NO   MAKİNA VE TEÇHİZATIN CİNSİ ÖZELLİĞİ (En Az)     MİKTARI
1          Araç Kantarı    40 Tonluk, Otomatik Kart Basan Tip   1 adet
2          Paletli Ekskavatör        En Az 210 Hp (Kırıcılı)            1 adet
3          Kompresör veya Rock En Az 210 cfm , 151kw (202 Hp)       1 adet
4          Damperli Kamyon        En az 20 Ton (Taş Kasa)         4 adet
4.4.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Ve Benzer İşlere Denk Sayılacak Mühendislik Ve Mimarlık Bölümleri:
4.4.1. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:
A-XVII
4.4.2. Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik Veya Mimarlık Bölümleri:
Maden Mühendisi Veya Makina Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 123. Şube Müdürlüğü – YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 123. Şube Müdürlüğü Merkez / YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
-Yüklenici Taş ocağında üretime başlamadan önce; Yüklenici firma tarafından “Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri” çerçevesinde alınması gereken her türlü izin ve ruhsatlar alınacak olup, bunlarla ilgil harç ve diğer masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji