HABER GÖNDER

 • DOLAR
  12,4902
  %4,09
 • EURO
  14,1332
  %4,94
 • ALTIN
  714,43
  %3,53
 • BIST
  1.776
  %-2,35
İhale İlanı

İhale İlanı

   

           TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNİN HUBUBAT YÜKLEME-BOŞALTMA VE AÇIK YIĞIN İŞLERİNİN YAPTIRILMASINI TEMİNEN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR
Şubemiz ve bağlı işyerlerimizin 2013 yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda belirtilen tarih ve saat’de Şube Müdürlüğümüz binasında açık eksiltme ihalesi yapılacaktır. İhalesi yapılacak işyerleri ile bu işyerlerine bağlı olarak açılacak ekiplerin Yükleme-Boşaltma işleri söz konusu işyerlerinin ihalesi üzerine yapılan müteahhit sorumluluğunda olacaktır.
1- İdarenin :
a) Adresi: Haşim Kılıç Mah. Yozgat Caddesi No:12 YERKÖY-YOZGAT
b) Telefon – Fax Numarası: 354 516 16 62- 516 28 93
2- İhale konusu hizmetin:
a)  Niteliği, türü: Hububat yükleme boşaltma işleri
b) İşin süresi: 01.01.2013– 31.12.2013
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer: Yerköy Şube Müdürlüğü hizmet binası
b) Tarihi – saati : 23.01.2013 tarih saat 10:30 ve 14:30-24.01.2013 tarih saat 10:30
EKSİLTMEYE GİRME ŞARTLARI:
a) T.C vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi (T.C Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.
g) Bu ilanda belirlenen geçici teminat.
Geçici teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde şartnamedeki örneğe uyun olacak  ve   mektubun süresi ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici  teminat mektupları  ihalesi yapılan  işyeri adı  ve işin adı belirtilerek her ihale için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
Nakit olarak verilmesi halinde aşağıdaki banka hesaplarına yatırılacaktır.
h) Vekaleten ihaleye  katılma halinde , istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren  noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge ile satın alınan ihale dokümanları ihaleye girecek yetkili tarafından imzalanacak ve diğer belgeler ile birlikte verilecektir.
i)Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde  (2008-2009-2010-2011-2012) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000TL tutarında (işe ilişkin belge veya  belgeler toplamının tamamı  minimum 100.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)
j) İlk ihalede istekli çıkmaması halinde istekli çıkmayan işyerlerinin ihalesi 2.kez 28.01.2013 ve 29.01.2013
tarihinde karşılarında belirtilen saatte yeniden ihale edilecektir.
Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 150.00 TL (KDV Dâhil) karşılığında Şubemizden temin edilebilir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4635 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleye kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
 

 

                                                                                              İHALE  TARİHİ                GEÇİCİ
İŞYERİ ADI                                                                             VE SAATİ                  TEMİNATI
Yozgat-Şefaatli                                                                    23 Ocak  2013 / 10:30         15.000.00 TL
Ajans Amirlikleri ile açılacak Geçici Ekipler
———————————————————————————————————————-
Sorgun-Sarıkaya –Doğankent Ajans Amirlikleri              
ve açılacak                                                                           23 Ocak  2013 / 14:30          15,000.00 TL
Geçici Ekipler 
———————————————————————————————————————-
Yerköy Şube Müdürlüğü                                                    24 Ocak 2013 /   10:30        15,000.00 TL
Ve açılacak Geçici Ekipler    
_______________________________________________________________________________
 
 
 

 

                                            TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ

                                            YERKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
 
 
 
 
BANKA HESAP NUMARALARI  :
HALK BANKASI        :  TR 86 0001 2009 7860 00 13000001
VAKIFBANK              :  TR 51 0001 5001 5800 72 90059826
ZİRAAT BANKASI    :  TR 75 0001 0003 2733 7470 525001

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji