HABER GÖNDER

 • DOLAR
  13,4726
  %0,72
 • EURO
  15,2894
  %0,96
 • ALTIN
  793,64
  %0,39
 • BIST
  2.011,16
  %-0,15
İHALE İLANI YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANI YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   

İHALE İLANI

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumların Genel Onarımı İlanı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumların Genel Onarımı. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2012/77883
1-İdarenin
a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542122727 – 3542122706
c) Elektronik Posta Adresi :yozgatmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sorgun Agah Efendi İlköğretim Okulu hizmet binası, Yerköy Namık Kemal İlköğretim Okulu Hizmet Binası,
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 35 (Otuzbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Baş Öğretmen Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat 2 Yozgat
b) Tarihi ve saati : 29.06.2012 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan bu ihalede, işin yürütülmesi esnasında yüklenici tarafından işin başında teknik personel bulundurması zorunlu değildir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Sorgun İlçesi Agah Efendi İlköğretim Okulu için Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen C/II ve C/IV grubu işlere ilişkin olarak alınan iş deneyim belgeleri, ihale konusu iş ve işlerde benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir.
Yerköy İlçesi Namık Kemal İlköğretim Okulu için Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen B/III grubu işler ile C/II ve C/IV grubu işlere ilişkin olarak alınan iş deneyim belgeleri, ihale konusu iş ve işlerde benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Sorgun İlçesi Agah Efendi İlköğretim Okulu doğalgaz dönüşüm işinde, Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olanların diplomaları, Yerköy İlçesi Namık Kemal İlköğretim Okulu Genel onarımı ve doğalgaz dönüşüm işinde, Makina Mühendisliği , İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümlerinden mezun olanların diplomaları,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Birimi Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat 1 Yozgat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Baş Öğretmen Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat 2 Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İDARİ YETKİLİ

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji