HABER GÖNDER

İLAN T.C.  YERKÖY KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

İLAN T.C. YERKÖY KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN


İLİ
İLÇESİMAHALLESİADA/ PARSELYÜZÖLÇÜM M2İMAR DURUMUİRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN M2İRTİFAK HAKKI AMACIİRTİFAK HAKKI BEDELİ TLGEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ TLİHALE USULÜİHALE TARİHİİHALE SAATİ
YozgatYerköyYüzüncü Yıl384 ada
5 parsel
149.016,44Konut Alanı92.654,03Jeotermal Sera, Turizm Tesis Alanı, Otel55.600,0016.680,002886 Sayılı Kanun 51. Maddesinin (g) bendi17.12.202014:00
YozgatYerköyYüzüncü Yıl384 ada 46 parsel1.011.093,65Sera Alanı108.000,00Seracılık32.400,009.720,002886 Sayılı Kanun 51. Maddesinin (g) bendi17.12.202014:30

1 – Yukarıda niteliği tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazlar  imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak yukarıda belirtilen irtifak hakkı amacına uygun tesisler yapılmak amacıyla,30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin “g” fıkrası uyarınca PAZARLIK USULÜ ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Yerköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
2 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. -Tedavüldeki Türk Parası (Mal Sandıklarına Yatırılacaktır), -Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte),- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır).
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Yerköy Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4 – Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
5- İşin gereğine göre Yerköy Milli Emlak Şefliğince tespit edilecek diğer bilgi ve belgeleri vermeleri.
6- İrtifak hakkı ihalesi sonucunda yapılacak yatırım için ön izine ihtiyaç duyulması halinde lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya ön izin verilecektir.
7- İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
8 – Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
      İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/  ve https://yozgat.csb.gov.tr/      internet adreslerinden görülebilir.
                                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE